Info

Nel Blu je društvo za poslovanje s nekretninama. Sjedište društva je u Vrsaru, Dalmatinska 43. Agencija je aktivna na području Istre. U ponudi možete pronaći nekretnine od skromnih kamenih štalica do raskošnih vila i od garsonjera do luksuznih stanova.

Istru poznamo u posljednji detalj kako diše i možemo Vam pomoći u izboru regije, grada ili sela tako da pronađete i kupite stvarno ono što od Istre očekujete. Na raspolaganju Vam stoji i naše 20-godišnje iskustvo u poslovima kupoprodaje nekretnina.

Stranice su dnevno ažurirane. Za bilo koje informacije nazovite broj 052 513 5229 i rado ćemo Vam odgovoriti.

Želimo vam puno uspjeha u pronalasku vaše nekretnine!

 

Način i uvjeti poslovanja

Usluge za prodavatelja:

Kada se Prodavatelj obrati Nel Blu d.o.o. radi posredovanja u prodaji nekretnine predstavnik agencije odlazi vidjeti nekretninu, vrši uvid u svu potrebnu dokumentaciju za predmetnu nekretninu, te s Prodavateljem dogovara uvjete prodaje, nakon čega se s Prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina. Uz dopuštenje prodavatelja, fotografiramo nekretninu radi što kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim kupcima.  Nel Blu d.o.o. vrši sljedeće usluge:

 • upoznavanje Prodavatelja sa stanjem na tržištu koje je relevantno za formiranje kupoprodajne cijene,oglašavanje u medijima na način kojeg odredi posrednik,
 • organizacija i vođenje razgledavanja nekretnine,
 • vođenje pregovora prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora,
 • sastav Predugovora i/ili Ugovora o kupoprodaji nekretnina,
 • sudjelovanje pri ovjeri potpisa na Predugovoru i/ili Ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
 • primopredaja nekretnine kojom prilikom se radi Zapisnik o primopredaji nekretnine.  Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Nel Blu d.o.o. naplaćuje proviziju od Prodavatelja 3%  od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje u cijelosti kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina ako nema Predugovora, za što se stranci izdaje račun.

Usluge za kupca:

Kada se Kupac obrati Nel Blu d.o.o. radi kupnje određene nekretnine  sklapa se Ugovor o posredovanju  kod prometa nekretnina između Nel Blu d.o.o.  i kupca prilikom čega se određuje kupoprodajna cijena, način i uvjeti plaćanja, način i vrijeme predaje nekretnine u posjed i dr.  Nel Blu d.o.o. vrši sljedeće usluge:

 • Kupcu predoči dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,- sastavi Predugovor i/ili Ugovor o kupoprodaji nekretnina,
 • kod Javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,
 • predstavnik agencije Nel Blu d.o.o. prisustvuje isplati kupoprodajne cijene u banci i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i Zapisnik o primopredaji.

Za Kupca, na temelju punomoći Nel Blu d.o.o. obavlja slijedeće radnje:

 1. poreznoj upravi podnosimo poreznu prijavu,
 2. uređujemo svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,
 3. u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predajemo Ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na ime Kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Nel Blu d.o.o.  naplaćuje proviziju od Kupca 3%  od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje u cijelosti kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina ako nema Predugovora, za što se stranci izdaje račun, za što se stranici izaje račun. Obveze naručitelja posla: Stranka se obvezuje da će posredniku dati sve potrebne podatke vezane za nekretninu te da će istog pravovremeno obavještavati o svim mogućim promjenama uvjeta potrebnih za valjano sklapanje pravnog posla.

U slučaju posredovanja preko naše agencije Nel Blu d.o.o. pri iznajmljivanju odnosno unajmljivanju nekretnine, provizija je jednaka visini mjesečne najamnine.

 

Osnovni podaci o tvrtci

Naziv: NEL BLU turistička agencija,marketing,projektiranje i inženjering d.o.o.
Skraćeni naziv: NEL BLU d.o.o.

Sjedište: Vrsar,Dalmatinska 43
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Trgovački sud u Pazinu br:040069204

Matični broj: 3732576
OIB: 61434703168
Temeljni kapital: 20,000.00Kn uplaćen u cijelosti

Član uprave: Andi Paulišić
Transakcijski računi i naziv banke: 2360000-1101391166, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Nel blu d.o.o. upisan je u Registar posrednika u prometu nekretnina dana 12.01.2009. pod rednim brojem 4/2009.

Agent:

 • Andi Paulišić, upisan u Imenik agenata u posredovanja u prometu nekretnina pod brojem 93/2008

Osiguravateljsko društvo: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb
Računovodstvo: Nel Blu d.o.o. Vrsar

 

Impressum:

nel BLU d.o.o.

Adresa: Dalmatinska 43
HR – 52450 VRSAR

Tel/fax: + 385 52 441 383
GSM (Andi): + 385 91 513 5229

e-mail: info@nelblu.net
www.nelblu.net

 

ZAKON O POSREDOVANJU NEKRETNINA I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika u prometu nekretnina, agenata posredovanja u prometu nekretnina i nalogodavaca, posrednička naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta te nadzor i upravne mjere nad obavljanjem posredovanja u prometu nekretnina.

Značenje izraza sadržanih u Zakonu

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
3. Ministar je ministar nadležan za gospodarstvo.
4. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
5. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
6. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
7. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
8. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Primjena propisa

Članak 3.

Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općemu upravnom postupku.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 4.

Posredovanjem u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posredovanje) mogu se uz naknadu baviti samo posrednici iz članka 2. točke 1. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Članak 5.

(1) Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjemu tekstu: posrednik) dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.
(2) Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.
(3) Posrednik može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obav­ljanje posredovanja u prometu nekretnina podnosi se Ministarstvu i mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:
– temeljni akt društva: društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnicu,
– ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: agent),
– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ako Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, donijet će rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
(3) Posrednik može započeti obavljati djelatnost danom prijama rješenja iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ministarstvo će bez odgađanja dostaviti rješenje iz stavka 2. ovoga članka posredniku, Poreznoj upravi, Državnom inspektoratu i Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: HGK).
(5) HGK će po primitku rješenja iz stavka 2. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana izvršiti upis posrednika u Registar posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Registar).
(6) Ako Ministarstvo ne donese rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, podnositelj zahtjeva može raskinuti ugovor iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i tražiti povrat premije osiguranja.

Registar

Članak 7.

(1) Registar se vodi u HGK-u.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra te sadržaj podataka iz članka 10. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom.

Brisanje iz Registra

Članak 8.

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju posrednika iz Registra:
– ako je posrednik brisan iz sudskog, odnosno obrtnog registra,
– ako nema ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent,
– ako nema ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona,
– ako je posrednik pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo, pa mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje,
– ako posrednik poslove posredovanja obavlja protivno odred­bama ovoga Zakona ili provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Rješenje o brisanju posrednika iz Registra dostavlja se posredniku, Poreznoj upravi, Državnomu inspektoratu, HGK i nadležnom trgovačkom sudu, odnosno obrtnom registru, osim u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
(3) HGK će po zaprimanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana izvršiti brisanje posrednika iz Registra.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

Prijava podataka u Registar

Članak 9.

(1) Svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru posrednik je dužan prijaviti HGK-u u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.
(2) HGK će u roku od 30 dana od dana izvršenog upisa promjene obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj promjeni.

Uvid u Registar

Članak 10.

(1) Registar je javan. Dostupnost podataka upisanih u Registar osigurat će se preko interneta.
(2) Zainteresirane osobe mogu zatražiti ovjereni prijepis (izvod) podataka upisanih u Registar uz naknadu koju propisuje HGK.

Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Članak 11.

(1) Imenik agenata (u daljnjem tekstu: Imenik) vodi se u HGK.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Imenika propisuje ministar pravilnikom.

Postupak upisa agenta u Imenik

Članak 12.

(1) Agent podnosi zahtjev za upis u Imenik Ministarstvu.
(2) Ministarstvo će dostaviti rješenje o upisu agenta u Imenik HGK.
(3) HGK će izvršiti upis agenta u Imenik na temelju rješenja koje će Ministarstvo izdati sukladno pravilniku iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ako agent uz zahtjev priloži dokaz o:
– najmanje srednjoj stručnoj spremi,
– položenome stručnom ispitu iz članka 29. ovoga Zakona.
(4) Svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku agent je dužan prijaviti HGK-u u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.
(5) Zainteresirane osobe mogu zatražiti ovjereni prijepis (izvod) podataka upisanih u Imenik uz naknadu koju propisuje HGK.
(6) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

Postupak brisanja agenta iz Imenika

Članak 13.

(1) HGK će izvršiti brisanje agenta iz Imenika na temelju rješenja koje će Ministarstvo izdati sukladno pravilniku iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

Obavljanje istovrsnih poslova

Članak 14.

(1) Agent ne smije bez suglasnosti posrednika za kojeg na temelju ugovora o radu obavlja poslove posredovanja obavljati istodobno istovrsne poslove za drugog posrednika ni druge poslove, odnosno radnje istovjetne ili slične posredovanju koje obavlja posrednik, odnosno usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(2) Ako agent postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovoga članka, posrednik može od agenta tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu agent preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA I OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 15.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
(3) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
(4) Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.
(5) Ugovorom se odredbe ovoga Zakona ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drukčiji dogovor ugovornih strana, odnosno drukčiji dogovor u očitome interesu nalogodavca.
(6) U ugovoru sklopljenu između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(7) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

Isključivo posredovanje

Članak 16.

(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 17.

(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

Opći uvjeti poslovanja

Članak 18.

(1) Posrednik je obvezan odrediti opće uvjete za obavljanje posredovanja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti poslovanja) u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.
(2) Opći uvjeti poslovanja moraju za svaku vrstu posredovanja sadržavati osobito:
– određeni opis pojedinih poslova koje je posrednik obvezan obaviti pri obavljanju pojedinih radnja,
– visinu posredničke naknade i određeni opis poslova iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, koji su obuhvaćeni tim plaćanjem, a koji obvezatno obuhvaćaju povezivanje nalogodavca i treće osobe i provjeravanje stanja nekretnina, potrebne pregovore i pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla,
– vrstu i visinu troškova, ako posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(3) Posrednik je obvezan na vidljivu i pristupačnu mjestu istak­nuti opće uvjete poslovanja.
(4) Posrednik mora poslovati u prostoru primjerenu za poslovanje koji je u cijelosti odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za povjerljive razgovore sa strankama.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Pažnja u pravnome prometu

Članak 19.

Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Oglašavanje

Članak 20.

Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Obveze posrednika

Članak 21.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 22.

Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca, zaključiti ugovor o posredovanju samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Obveza nalogodavca

Članak 23.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno druk­čije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Anonimni nalogodavac

Članak 24.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi, koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

Ugovor o potposredovanju

Članak 25.

(1) Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanja na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina

Članak 26.

(1) Posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.
(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora za svaki ugovor obuhvaćati sljedeće:
– vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje,
– vrstu nekretnine (zemljište s oznakom namjene korištenja, stambeni i poslovni prostor i sl.),
– tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.),
– cijenu, odnosno najamninu, zakupninu i sl. u ukupnome iznosu i jediničnome iznosu za m2 površine.
(3) Posrednik je na zahtjev nadležnih tijela državne uprave dužan dati na uvid podatke iz stavka 2. ovoga članka (ministarstvu nadležnom za financije i ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva) za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 27.

(1) Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada).
(2) Visina naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

Pravo na posredničku naknadu

Članak 28.

(1) Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
(2) Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
(3) Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
(4) Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.

VI. STRUČNI ISPIT

Stručna osposobljenost

Članak 29.

(1) Posrednik mora biti stručno osposobljen za posredovanje u prometu nekretnina ili imati zaposlenu osobu agenta koji je stručno osposobljen za posredovanje u prometu nekretnina.
(2) Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se polaganjem stručnog ispita za posredovanje u prometu nekretnina iz članka 30. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit

Članak 30.

(1) Stručni ispit provodi HGK prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
(2) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar. Ispitnu komisiju čine predstavnici Ministarstva, Ministarstva pravosuđa, HGK i HOK-a.
(3) Stručni ispit sastoji se od pisanoga i usmenoga dijela.
(4) Nakon položenog stručnoga ispita HGK izdaje potvrdu o položenome stručnom ispitu.
(5) HGK vodi evidenciju o položenim stručnim ispitima.
(6) Ministar pravilnikom propisuje Program osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina na prijedlog HGK.
(7) Način i postupak provedbe stručnog ispita, visinu naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik potvrde o položenome stručnom ispitu, oblik i način vođenja evidencije propisuje HGK uz suglasnost Ministarstva. (8) Nadzor nad zakonitošću organizacije i provedbom stručnog ispita provodi Ministarstvo.

VII. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 31.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Državni inspektorat te druge inspekcije sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima.

Članak 32.

Inspektor Državnog inspektorata rješenjem će:
– zabraniti obavljanje posredovanja pravnoj, odnosno fizičkoj osobi koja ne ispunjava uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 4.),
– zabraniti obavljanje posredovanja pravnoj, odnosno fizičkoj osobi koja posredovanje obavlja bez rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina ili ne ispunjava propisane uvjete (članak 6. stavak 2.),
– narediti posredniku da u prostoriji u kojoj posluje na vidljivu i pristupačnu mjestu istakne opće uvjete poslovanja (članak 18. stavak 3.).

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
– ako o promjeni podataka koji se upisuju u Registar ne obavijesti HGK u roku od 30 dana od nastanka promjene (članak 9.),
– ako ne odredi opće uvjete poslovanja, ako na vidljivu i pristupačnu mjestu ne istakne opće uvjete poslovanje, ako obavlja posredovanje u uredskome prostoru koji je u suprotnosti s propisanim uvjetima (članak 18.),
– ako oglašavanje obavlja u suprotnosti s propisanim uvjetima (članak 20.),
– ako ne vodi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina (članak 26.),
– ako na zahtjev nadležnih tijela državne uprave ne da na uvid podatke iz evidencije o posredovanju u prometu nekretnina (članak 26. stavak 3.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
– ako obavlja posredovanje, a ne ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina (članak 4.),
– ako obavlja posredovanje bez rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina (članak 6.),
– ako postupa suprotno općim uvjetima poslovanja (članak 18.),
– ako postupa suprotno propisanim radnjama (članak 21.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj agent:
– ako posluje, a nije podnio zahtjev za upis u Imenik Ministarstvu (članak 12. stavak 1.),
– ako o promjeni podataka koji se upisuju u Imenik ne obavijesti HGK u roku od 30 dana od nastanka promjene (članak 12. stavak 4.),
– ako bez suglasnosti posrednika za kojeg na temelju ugovora o radu obavlja poslove posredovanja obavlja istodobno istovrsne poslove za drugog posrednika ili druge poslove, odnosno radnje istovjetne ili slične posredovanju koje obavlja posrednik, odnosno usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja (članak 14. stavak 1.).

Članak 36.

(1) Za prekršaje utvrđene člankom 34. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se posredniku i zaštitna mjera zabrane obavljanja posredovanja u trajanju od dva mjeseca.
(2) Za prekršaje utvrđene člankom 34. ovoga Zakona počinjene treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se posredniku i zaštitna mjera zabrane obavljanja posredovanja u trajanju od tri mjeseca.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise iz članka 7. stavka 2., članka 11. stavka 2. i članka 30. stavka 6. ovoga Zakona.
(2) HGK je dužan na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisati naknade iz članka 10. stavka 2. i članka 12. stavka 5., te propisati način i postupak provedbe stručnog ispita, visinu naknade troškova za polaganje stručnog ispita, sadržaj i oblik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, oblik i način vođenja evidencije iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona.

Članak 38.

(1) Posrednik koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obav­lja djelatnost posredovanja u prometu nekretnina dužan je ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od osamnaest mjeseci (18) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Posredniku koji ne ishodi rješenje sukladno stavku 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti.
(3) Posredniku koji ne uskladi svoje poslovanje sukladno odred­bama ovoga Zakona nadležno tijelo rješenjem će utvrditi prestanak valjanosti izdanog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
(4) Fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju poslove agenta posredovanja dužne su uskladiti obavljanje tih poslova s odredbama ovoga Zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(5) Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završile osposobljavanje za posrednike u prometu nekretnina, prema programima verificiranim od ministarstva nadležnog za obrazovanje, prema drugom sličnom obrazovnom programu ili prema programu HGK, dužne su u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona svoju osposobljenost uskladiti s Programom osposobljavanja za agente posredovanja u prometu nekretnina iz članka 30. ovoga Zakona.

Članak 39.

(1) Posrednik koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima upisanu djelatnost poslovanje nekretnina, u sudskome, odnosno obrtnom registru, dužan je dostaviti registarskomu sudu rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Posrednik koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima upisanu djelatnost poslovanje nekretnina u sudskome, odnosno obrtnome registru i obavlja djelatnost posredovanja u prometu nekretnina, uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obav­ljanje posredovanja u prometu nekretnina Ministarstvu prilaže:
– rješenje o upisu posrednika u sudski registar u Republici Hrvatskoj, odnosno u obrtni registar u Republici Hrvatskoj,
– ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina,
– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. (3) Posredniku koji ne postupi sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, zabranit će se obavljanje posredovanja u prometu nekretnina rješenjem Ministarstva.

Stupanje Zakona na snagu

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 5. stavka 3. ovoga Zakona koja stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 410-20/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

PRAVILA PRIVATNOSTI

UVOD I OPĆA NAČELA

Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, štiti vaše osobne podatke i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi  s  obradom  osobnih  podataka  i  o  slobodnom  kretanju  takvih  podataka  te  o  stavljanju  izvan snage Direktive 95/46/EZ(u  daljnjem  tekstu Opća uredba o zaštiti podataka -GDPR)te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).U  svojem se poslovanju Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, rukovoditemeljnim  načelima  zaštite  osobnih podataka sukladno Općoj  uredbi  o  zaštiti  podataka -GDPR,što  znači  da  podatke obrađujezakonito,  transparentno  i  pošteno  te  da  je  obrada ograničena  samo  za  svrhu  za koju  su  podaci prikupljeni kaoi da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Ako se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA Sukladno Općoj  uredbi  o  zaštiti  podataka –GDPR, Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar,  djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka.Vašim  osobnim  podacima  pristup  imaju  isključivo  ovlaštene  osobe  tvrtke  Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, (voditelj obrade)i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate naadresu:  Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, ili  adresu  e-pošte: info@nelblu.net

KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine: •možemo  prikupljati  i  čuvati  osobne  podatke  koje unesete  kod  ispunjavanja  obrasca za kontakt na  našoj web  stranici,  zahtjeva  za  slanjem  informacija,  uvrštavanja  nekretnina u našu  ponudu, kod  ostavljanja osobnih  podataka  u  svrhu  povratnog  kontakta  prilikom uvrštavanja nekretnine određenih karakteristika i slično,•ako   nas   kontaktirate,   možemo   prikupljati   i   čuvati   zapise   o   takvoj   korespondenciji, uključujući eventualne osobne podatke koje a navedete u toku korespondencije.KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar,  obrađujeone osobne podatke koje prikupljatijekom poslovnog odnosa kao  što  su: ime,  prezime,  OIB,  adresa,  podaci  o  nekretnini  i  slično.  Za  izvršenje poslovnih aktivnosti, a ukoliko je to neophodno i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo  iz  javnih  izvora  (Sudski  registar,  Zemljišne  knjige,  FINA)  ili  su  nam  legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.ZA KOJE SVRHE KORISTIMO OSOBNE PODATKE Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, kao  voditelj obrade  osobnih  podataka  štiti  vašu  privatnost  i  obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora. Osobne podatke koje prikupljamo o vama koristimo na sljedeće načine: •za verifikaciju vašeg identiteta,•pružanje usluga koje ste ugovorili s nama,te za ispunjavanje naših obveza koje proizlaze iz ugovora koje ste sklopili s nama,•za odgovaranje na vaše upite,•za pružanje informacija i pružanje usluge koje zatražite od nas,u slučajevima kada ste dali privolu da vas kontaktiramo,•za slanje obavijesti o promjenama vezanima uz naše usluge,•za  slanje  promidžbenih  poruka  e-pošte,  u  slučajevima  kada  ste  za to  dali  svoju  izričitu privolu,•za sprječavanje prijevare.PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA Opća  uredba  o  zaštiti  podataka -GDPRpropisuje  pravne  osnove  za  za konitu  obradu  osobnih podataka kako slijedi:  1.izvršenjeugovornih obveza–kada je obrada nužna za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije  sklapanja  ugovora  ili kada  ugovarate

pružanje  neke  od  naših  usluga  od  vas  moramo prikupiti  osobne  podatke  kako  bismo  ispunili  svoje  ugovorne  obveze  (primjerice,  kako bismo  organizirali  razgled  nekretnine,  proslijedili  adresu  nekretnine,  izdavali  račune  za usluge, kontaktirali vas za svrhe pružanja informacija i slično).2.Zadovoljenje legitimnih  interesa–kada  je  to  nužno,  osobne  podatke  obrađujemo  i  izvan konkretnog  ugovornog  odnosa,  a  radi  zadovoljenja  svojih  legitimnih  interesa.  Primjerice, takav legitiman interes može biti:vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima; otkrivanje  počinitelja  kaznenih  djela  i  sprječavanje  prijevara;   zaštita  osoba  i  imovine; ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje usluge  ili  za  naše  interne  potrebe,  kao  što  su  revizija,  analiza  podataka  i  istraživanja radi  poboljšanja  naših  proizvoda,  usluga  i  komunikacije  s  korisnicima te odgovaranje  na vaše upite i komentare.3.Poštivanjezakonskih obveza Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, mora pridržavati propisa koji  su  na  snazi  u  Republici  Hrvatskoj  koji mu  nameću  obavezu  da obrađuje  podatke  za određene  svrhe kao  što  su  računovodstvene  svrhe  (npr. izdavanje  računa), te  dostavljanje podataka  sukladno  zahtjevima  pravosudnih  tijela.  Ujedno  smo  dužni postupati  u  skladu  sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma(NN 108/2017), Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina(NN 107/2007 do 14/2014),itd.4.Privola–kada ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili vise posebnih svrha opisanih  privolom,isključivo  nakon  što  zaprimimo  vašu  privolu  za  obradu  osobnih podataka  za  pojedinu  svrhu,  zadržavajući  pri  tome  pravo  da  opozovete  svoju  privolu  u svakom trenutku. Ako  ćemo  vaše  osobne  podatke  obrađivati  u  svrhe  koje  nisu  ovdje  opisane  ili  izvan  svrhe  za  koju ste  dali  privolu,  prije  takve  obrade  pružit  ćemo  vam  informacije  o  toj  drugoj  svrsi  i  sve  druge relevantne informacije o obradi. KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade  osobnih  podataka  na  temelju  privole,  kada  u  trenutku  povlačenja  vaše  privole  prestaje obrada.  Napominjemo  da  povlačenje  privole  ne  utječe  na  zakonitost  obrade  temeljene  na  privoli prije njezina povlačenja.Ako  vaši  osobni  podaci  više  neće  biti  potrebni  zaispunjenje  gore  navedene  svrhe  biti će  uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKECOLLEGIUM  d.o.o Umag se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:•pružateljima  usluge  koje  angažiramo  kao izvršitelje  obradeza  poslove  koji  su  povezani  s izvršavanjem  ugovora  u  kojem  ste  stranka  (primjerice  odvjetnički  ured,  računovodstveni  servis, nadležnim službama za prebacivanje režija),•nadležnim  tijelima  u  svrhu  obavljanja  poslova  iz  njihove  nadležnosti(primjerice  Porezna uprava)•kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima,•kada je Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar, dužan dostavljati te podatke sukladno zakonu kada osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka. •kada  ste  uložili  prigovor  na  obradu  podataka,  a  mi  razmatramo  nadilaze  li  naši  legitimni razlozi vaše razloge,•kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,

 • kada nam više  ne trebaju  osobni  podaci,  ali  ih  vi  tražite  radi  postavljanja,  ostvarivanja  ili obrane pravnih zahtjeva. Svoje  pravo  možete  ostvariti  u  bilo  kojem  trenutku  tako  da  nas  kontaktirate  (vidi Kako  nas možete kontaktirati).2.Pravo  na  pristup-Opća  uredbao  zaštiti  podataka –GDPRvam  daje  pravo  da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno predmetna vam Uredba daje  pravo  pitati  nas  koje  vaše  osobne  podatke  imamo  i  kako  ih  obrađujemo.  Svoje  pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).3.Pravo  na  brisanje  (Pravo  na  zaborav)-kao  fizička  osoba  imate  pravo ishoditibrisanje svih  svojih  osobnih  podataka  koje  imamo.  Međutim,  uzmite  u  obzir  da  to  nije  apsolutno pravo,  pa  tako,  primjerice,  ne  nadilazi  naše  zakonske  obveze  da  čuvamo  računovodstvene podatke.  Brisanje  svojih  osobnih  podataka  možete  zahtijevati  kada  vaši  podaci  više  nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete  sve  usluge  koje  ste  koristili  kod  nas).  Svoje  pravo  možete  ostvariti  tako  da  nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).4.Pravo  na  ispravak-Opća uredba o zaštiti podataka –GDPRvam  daje  pravo  na  ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpute smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja.Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).5.Pravo  na  prigovor-imate  pravouložiti  prigovor  na  obradu  osobnih  podataka kada  ne postoji legitimni ili zakonski razlog da to činimo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).6.Pravo   na   prenosivost   podataka –imate   pravozaprimiti   svoje   osobne   podatkeu strukturiranom  obliku  te  u  uobičajeno  upotrebljavanom  i  strojno  čitljivom  formatu,  imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovorui ako je to tehnički izvedivo.KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnostisu dobrodošli i u svezi s time nas  možete kontaktirati naadresu:  Nel Blu d.o.o. Vrsar , Dalmatinska 43 , 52450 , Vrsar,  ili  adresu  e-pošte: info@nelblu.net  nas nazvati na sljedeće brojeve telefona:+385(0)91 513 5229 .KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI NADZORNO TIJELO Iako  ćemo  dati  apsolutno  sve  od  sebe  da  popravimo bilo  kakvu  situaciju  vezanu  uz  vaše  osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate   pravo kontaktirati   nadzorno   tijelo -Agencijuza zaštitu   osobnih   podataka   (AZOP)http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas

 

Copyright Nelblu 2017. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica: Netlex